ZOL产品排行榜
  • 手机

三星手机排行榜 ( 规则说明 - 意见反馈)
排名 产品型号 价格 本周热度 趋势 Top50上榜天数 相关链接
1 三星 GALAXY S6(G9200/全网通) 三星 GALAXY S6(G9200/全网通) ¥5288 - 238 点评 参数
2 三星 GALAXY S6 Edge(G9250/全网通) 三星 GALAXY S6 Edge(G9250/全网通) ¥6088 - 120 点评 参数
3 三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G) 三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4 ¥4599 - 455 点评 参数
4 三星 GALAXY A7(A7000/双4G) 三星 GALAXY A7(A7000/双4G) ¥2300 +1 195 点评 参数
5 三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G) 三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G) ¥2200 -1 600 点评 参数
6 三星 GALAXY S4(I9500/联通3G) 三星 GALAXY S4(I9500/联通3G) ¥1300 - 950 点评 参数
7 三星 GALAXY Note 3(N9006/联通3G) 三星 GALAXY Note 3(N9006/联通3G) ¥1900 - 901 点评 参数
8 三星 GALAXY A5(A5000/双4G) 三星 GALAXY A5(A5000/双4G) ¥2100 +3 225 点评 参数
9 三星 GALAXY J7(J7008/移动4G) 三星 GALAXY J7(J7008/移动4G) ¥1650 - 11 点评 参数
10 三星 GALAXY J5(J5008/移动4G) 三星 GALAXY J5(J5008/移动4G) ¥1300 +2 10 点评 参数
11 三星 W2015(电信4G) 三星 W2015(电信4G) ¥10800 -3 251 点评 参数
12 三星 W2014(电信3G) 三星 W2014(电信3G) ¥8000 -2 601 点评 参数
13 三星 GALAXY Note Edge(N9150/双4G) 三星 GALAXY Note Edge(N9150/双4G) ¥6699 - 297 点评 参数
14 三星 GALAXY A3(A3000/双4G) 三星 GALAXY A3(A3000/双4G) ¥1400 - 207 点评 参数
15 三星 GALAXY Note 5(全网通) 三星 GALAXY Note 5(全网通) 暂无报价 - 92 点评 参数
16 三星 GALAXY E7(E7000/双4G) 三星 GALAXY E7(E7000/双4G) ¥1700 +1 136 点评 参数
17 三星 G9098(移动3G) 三星 G9098(移动3G) ¥7800 -1 403 点评 参数
18 三星 GALAXY Note 3(N9008V/移动4G) 三星 GALAXY Note 3(N9008V/移动4G) ¥2700 +1 544 点评 参数
19 三星 GALAXY Note II(N7108/16GB/移动版) 三星 GALAXY Note II(N7108/16GB/移动 ¥1300 -1 955 点评 参数
20 三星 GALAXY Grand 2(G7106/联通版) 三星 GALAXY Grand 2(G7106/联通版) ¥980 - 536 点评 参数
21 三星 GALAXY S5(G9008V/移动4G) 三星 GALAXY S5(G9008V/移动4G) ¥3099 +1 465 点评 参数
22 三星 W2013(电信3G) 三星 W2013(电信3G) ¥5100 -1 943 点评 参数
23 三星 W999(电信3G) 三星 W999(电信3G) ¥3750 - 1305 点评 参数
24 三星 GALAXY S5(G9008W/移动4G) 三星 GALAXY S5(G9008W/移动4G) ¥2600 - 367 点评 参数
25 三星 GALAXY S4(I9508V/移动4G) 三星 GALAXY S4(I9508V/移动4G) ¥1800 - 463 点评 参数
26 三星 GALAXY Grand 2(G7108V/移动4G) 三星 GALAXY Grand 2(G7108V/移动4G) ¥1050 +1 426 点评 参数
27 三星 GALAXY Grand Prime(G5308W/移动4G) 三星 GALAXY Grand Prime(G5308W/移动 ¥980 -1 212 点评 参数
28 三星 GALAXY Note 4(N9108V/移动4G) 三星 GALAXY Note 4(N9108V/移动4G) ¥5199 - 297 点评 参数
29 三星 G9092(联通版/大器Ⅲ) 三星 G9092(联通版/大器Ⅲ) ¥8000 +2 367 点评 参数
30 三星 GALAXY Note 3(N9002/联通3G) 三星 GALAXY Note 3(N9002/联通3G) ¥2100 - 661 点评 参数
31 三星 I8552(GALAXY Win) 三星 I8552(GALAXY Win) ¥680 -2 799 点评 参数
32 三星 GALAXY S6(G9209/电信4G) 三星 GALAXY S6(G9209/电信4G) ¥5088 - 103 点评 参数
33 三星 GALAXY Note 4(N9109W/电信4G) 三星 GALAXY Note 4(N9109W/电信4G) ¥3700 - 292 点评 参数
34 三星 GALAXY S5(G9009W/电信4G) 三星 GALAXY S5(G9009W/电信4G) ¥5288 +1 293 点评 参数
35 三星 B9388(移动3G) 三星 B9388(移动3G) ¥5500 -1 858 点评 参数
36 三星 GALAXY Core Max(G5108Q/双4G) 三星 GALAXY Core Max(G5108Q/双4G) ¥1100 - 252 点评 参数
37 三星 GALAXY Alpha(G8508S/双4G) 三星 GALAXY Alpha(G8508S/双4G) 缺货 - 301 点评 参数
38 三星 GALAXY A7(A7009/电信4G) 三星 GALAXY A7(A7009/电信4G) ¥2150 - 159 点评 参数
39 三星 GALAXY Mega 2(G7508Q/双4G) 三星 GALAXY Mega 2(G7508Q/双4G) ¥1550 - 234 点评 参数
40 三星 GALAXY A8(移动4G) 三星 GALAXY A8(移动4G) 即将上市 +5 4 点评 参数
41 三星 W899 三星 W899 ¥2799 +1 1484 点评 参数
42 三星 Galaxy S6 Active(移动4G) 三星 Galaxy S6 Active(移动4G) 即将上市 +1 106 点评 参数
43 三星 GALAXY Note 3(N9009/电信3G) 三星 GALAXY Note 3(N9009/电信3G) ¥2100 -2 641 点评 参数
44 三星 GALAXY S4(I9507V/联通4G) 三星 GALAXY S4(I9507V/联通4G) ¥1300 -4 208 点评 参数
45 三星 GALAXY Note 3 Lite(N7508V/移动4G) 三星 GALAXY Note 3 Lite(N7508V/移动 ¥1700 -1 276 点评 参数
46 三星 GALAXY S4(I959/电信3G) 三星 GALAXY S4(I959/电信3G) ¥1500 - 797 点评 参数
47 三星 GALAXY S6(G9208/移动4G) 三星 GALAXY S6(G9208/移动4G) ¥5088 +1 119 点评 参数
48 三星 GALAXY A5(A5009/电信4G) 三星 GALAXY A5(A5009/电信4G) ¥1800 +2 204 点评 参数
49 三星 GALAXY Note 4(N9106W/联通4G) 三星 GALAXY Note 4(N9106W/联通4G) ¥3500 -2 200 点评 参数
50 三星 GALAXY Grand Max(G7200/双4G) 三星 GALAXY Grand Max(G7200/双4G) ¥1500 -1 163 点评 参数
  返回页面顶部↑