ZOL产品排行榜
  • 手机

三星手机排行榜 ( 规则说明 - 意见反馈)
排名 产品型号 价格 本周热度 趋势 Top50上榜天数 相关链接
1 三星 GALAXY A8(A8000/全网通) 三星 GALAXY A8(A8000/全网通) ¥3039 - 34 点评 参数
2 三星 GALAXY S6(G9200/全网通) 三星 GALAXY S6(G9200/全网通) ¥5288 - 268 点评 参数
3 三星 GALAXY S6 Edge(G9250/全网通) 三星 GALAXY S6 Edge(G9250/全网通) ¥6088 - 150 点评 参数
4 三星 GALAXY J7(J7008/移动4G) 三星 GALAXY J7(J7008/移动4G) ¥1600 - 41 点评 参数
5 三星 W2015(电信4G) 三星 W2015(电信4G) ¥10800 - 281 点评 参数
6 三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G) 三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4 ¥4599 - 485 点评 参数
7 三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G) 三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G) ¥2200 - 630 点评 参数
8 三星 GALAXY Note 3(N9006/联通3G) 三星 GALAXY Note 3(N9006/联通3G) ¥1900 - 931 点评 参数
9 三星 GALAXY A7(A7000/双4G) 三星 GALAXY A7(A7000/双4G) ¥2300 - 225 点评 参数
10 三星 GALAXY S4(I9500/联通3G) 三星 GALAXY S4(I9500/联通3G) ¥1300 - 980 点评 参数
11 三星 GALAXY J5(J5008/移动4G) 三星 GALAXY J5(J5008/移动4G) ¥1280 - 40 点评 参数
12 三星 W2014(电信3G) 三星 W2014(电信3G) ¥8000 - 631 点评 参数
13 三星 GALAXY A5(A5000/双4G) 三星 GALAXY A5(A5000/双4G) ¥1800 - 255 点评 参数
14 三星 GALAXY Note 5(全网通) 三星 GALAXY Note 5(全网通) 即将上市 - 122 点评 参数
15 三星 GALAXY Note II(N7108/16GB/移动版) 三星 GALAXY Note II(N7108/16GB/移动 ¥1300 - 985 点评 参数
16 三星 GALAXY S5(G9008V/移动4G) 三星 GALAXY S5(G9008V/移动4G) ¥2550 - 495 点评 参数
17 三星 GALAXY Grand 2(G7106/联通版) 三星 GALAXY Grand 2(G7106/联通版) ¥900 - 566 点评 参数
18 三星 W999(电信3G) 三星 W999(电信3G) ¥3399 - 1335 点评 参数
19 三星 GALAXY Note 3(N9008V/移动4G) 三星 GALAXY Note 3(N9008V/移动4G) ¥2700 - 574 点评 参数
20 三星 W2013(电信3G) 三星 W2013(电信3G) 缺货 - 973 点评 参数
21 三星 G9092(联通版/大器Ⅲ) 三星 G9092(联通版/大器Ⅲ) ¥8000 - 397 点评 参数
22 三星 GALAXY A3(A3000/双4G) 三星 GALAXY A3(A3000/双4G) ¥1350 - 237 点评 参数
23 三星 GALAXY Note 3(N9009/电信3G) 三星 GALAXY Note 3(N9009/电信3G) ¥2100 - 671 点评 参数
24 三星 GALAXY S4(I9508V/移动4G) 三星 GALAXY S4(I9508V/移动4G) ¥1800 - 493 点评 参数
25 三星 G9098(移动3G) 三星 G9098(移动3G) ¥7800 - 433 点评 参数
26 三星 GALAXY Note Edge(N9150/双4G) 三星 GALAXY Note Edge(N9150/双4G) ¥4500 - 327 点评 参数
27 三星 GALAXY E7(E7000/双4G) 三星 GALAXY E7(E7000/双4G) ¥1650 - 166 点评 参数
28 三星 GALAXY Note 4(N9108V/移动4G) 三星 GALAXY Note 4(N9108V/移动4G) ¥5199 - 327 点评 参数
29 三星 I8552(GALAXY Win) 三星 I8552(GALAXY Win) ¥680 - 829 点评 参数
30 三星 GALAXY S5(G9009W/电信4G) 三星 GALAXY S5(G9009W/电信4G) ¥5288 - 323 点评 参数
31 三星 GALAXY Note 3(N9002/联通3G) 三星 GALAXY Note 3(N9002/联通3G) ¥2100 - 691 点评 参数
32 三星 GALAXY Grand 2(G7108V/移动4G) 三星 GALAXY Grand 2(G7108V/移动4G) ¥1050 - 456 点评 参数
33 三星 GALAXY S5(G9008W/移动4G) 三星 GALAXY S5(G9008W/移动4G) ¥2600 - 397 点评 参数
34 三星 GALAXY Note 4(N9109W/电信4G) 三星 GALAXY Note 4(N9109W/电信4G) ¥3650 - 322 点评 参数
35 三星 GALAXY Grand Prime(G5308W/移动4G) 三星 GALAXY Grand Prime(G5308W/移动 ¥960 - 242 点评 参数
36 三星 B9388(移动3G) 三星 B9388(移动3G) ¥5500 - 888 点评 参数
37 三星 GALAXY S6(G9208/移动4G) 三星 GALAXY S6(G9208/移动4G) ¥5088 - 149 点评 参数
38 三星 GALAXY Core Max(G5108Q/双4G) 三星 GALAXY Core Max(G5108Q/双4G) ¥1100 - 282 点评 参数
39 三星 GALAXY Mega 2(G7508Q/双4G) 三星 GALAXY Mega 2(G7508Q/双4G) ¥1550 - 264 点评 参数
40 三星 GALAXY Alpha(G8508S/双4G) 三星 GALAXY Alpha(G8508S/双4G) 缺货 - 331 点评 参数
41 三星 GALAXY A7(A7009/电信4G) 三星 GALAXY A7(A7009/电信4G) ¥2150 - 189 点评 参数
42 三星 GALAXY A5(A5009/电信4G) 三星 GALAXY A5(A5009/电信4G) ¥1800 - 234 点评 参数
43 三星 GALAXY S4(I959/电信3G) 三星 GALAXY S4(I959/电信3G) ¥1500 - 827 点评 参数
44 三星 GALAXY Grand Max(G7200/双4G) 三星 GALAXY Grand Max(G7200/双4G) ¥1350 - 193 点评 参数
45 三星 W899 三星 W899 ¥2700 - 1514 点评 参数
46 三星 GALAXY Note 3 Lite(N7508V/移动4G) 三星 GALAXY Note 3 Lite(N7508V/移动 ¥1700 - 306 点评 参数
47 三星 GALAXY CORE Prime(G3608/移动4G) 三星 GALAXY CORE Prime(G3608/移动4G ¥720 - 122 点评 参数
48 三星 GALAXY S6(G9209/电信4G) 三星 GALAXY S6(G9209/电信4G) ¥5088 - 133 点评 参数
49 三星 GALAXY Grand Prime(G5309W/电信4G) 三星 GALAXY Grand Prime(G5309W/电信 ¥1000 - 241 点评 参数
50 三星 GALAXY S4(I9508/移动3G) 三星 GALAXY S4(I9508/移动3G) ¥1400 - 828 点评 参数
  返回页面顶部↑